Przyjmowanie spraw z wyboru wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Piotr Lewandowski aktualnie posiada możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 10 ust. ustawy o komornikach sądowych wierzyciel  ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

– o egzekucję z nieruchomości;

– o wydanie nieruchomości;

– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

 Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel dokonując wyboru komornika  składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.